דלג לתוכן

תקנון ומדניות האתר

  1. תקנון האתר

   מבוא

   1. ברוך הבא לאתר https://konjo-hair.com / להלן -"האתר"). האתר מאפשר רכישה מקוונת של תוספות שיער , פאות  ומוצרי שיער המשווקים על ידי  konjo hair (החנות וירטואלית) (להלן: "המוצרים"). 

   הרכישה באתר, תתאפשר בכפוף לתנאים המפורטים להלן בתקנון זה (להלן - "תנאי השימוש").

   1. המשתמש באתר (להלן: "המשתמש") נדרש לקרוא תקנון זה בעיון בטרם גלישה באתר ו/או רכישת מוצר באמצעות האתר שכן, המשך גלישה ועיון במידע המפורסם באתר ו/או רכישה של מוצר כלשהו באתר מהווים הסכמת המשתמש להוראות תקנון זה. המשתמש אינו חייב להסכים לאמור בתקנון זה אולם אם המשתמש אינו מסכים לאמור כאן, המשתמש מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.
   2. Konjo hair שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי בתנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה.
   3. השימוש בלשון זכר בלבד הינו לצורך הנוחות  ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר, זכר ונקבה גם יחד.
   4. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

   תנאי סף לביצוע רכישה באתר

   1. ביצוע רכישה באמצעות האתר יתאפשר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
    • המשתמש הינו בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט, ויעודכן במאגרי האתר.
    • המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות, וחברת האשראי אישרה את ביצוע העסקה ו/או בעל חשבון Paypalפעיל.
    • המען אליו יש לספק את המוצרים הינו בישראל, ו/או מקום האספקה של המוצרים ו/או השירותים נמצא בישראל.

    

   פרטי המשתמש

   1. בעת ביצוע רכישה באתר יידרש המשתמש להזין בממשק ההרשמה את הפרטים הבאים: מספר תעודת זהות, שם פרטי ושם משפחה, טלפון, כתובת מדויקת, מיקוד, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום. ייתכן שיהיה צורך בהזנת פרטי נוספים, כמופיע בדרישות האתר מעת לעת. המשתמש מתחייב בזאת למסור את פרטיו האישיים בלבד וכן מתחייב כי הפרטים שימסרו הינם נכונים, עדכניים, מלאים ומדויקים ומצהיר כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונו ובהסכמתו. מובהר כי במסגרת הליך ההזמנה ומסירתה למשתמש נדרשת זמינות המשתמש באופן טלפוני ו/או לקבלת מסרונים וכי במקרה של חסימת קו טלפוני לקבלת תוכן ו/או "טלפון כשר" ו/או מניעה אחרת לקבלת מסרונים מkonjo hair,  לאניתן יהיה להשלים את תהליך ההזמנה ומסירתה והמשתמש מאשר כי הדבר ידוע ומובן לו ולא תהיינה לו טענות ו/או דרישות כלשהן כלפי konjo hair במקרה של אי קבלת מידע באמצעות טלפון/מסרון מן הטעמים הללו. מובהר כי במידה והפרטים שיימסרו יהיו שגויים, חלקיים או לא מדויקים, כי אז לא תוכל konjo hair  להבטיח את ביצוע ההזמנה ו/או את אספקת המוצרים לידי המשתמש במועד המתוכנן.
   2. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ו/או פרטים שאינם שלו עלולה להוות עבירה פלילית וכי במקרה של מסירת פרטים כוזבים ייתכנו צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לkonjo hair בשל כך.
   3. בעצם ביצוע העסקה באתר באמצעות כרטיס אשראי ו/או חשבון Paypalמצהיר בזאת המשתמש כי כרטיס האשראי ו/או חשבון Paypal באמצעותו מבוצעת העסקה הינו בבעלותו או בבעלות תאגיד בשמו הוא מבצע את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הוא מורשה על פי כל דין ו/או הסכם לבצע עסקה בסכום העסקה הרלבנטי.

   התחייבויות המשתמש באתר:

   מבלי לגרוע מהאמור, המשתמש באתר מתחייב:

   • לא לבצע כל פעולה המטילה עומס גדול באופן סביר או בלתי פרופורציונאלי על האתר ו/או על התשתית הקשורה אליו;
   • לא לפרסם ו/או לשדר באתר כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר בלתי חוקי, מסית, מאיים, שיקרי, מטעה, גזעני, לא להשתמש בשפה בוטה או גסה או כזו שעשויה להעליב או לפגוע בלקוחות אחרים, לא לפרסם כל חומר שיש בו משום לשון הרע או פגיעה בפרטיותו של אדם, לא לפרסם דברי השמצה, דברי גנאי או פורנוגרפיה.
   • לא להשתמש באתר (לרבות בתכנים ובשירותים המוצעים בו) לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין;
   • לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
   • לא ליצור קישור או קישור עמוק (deep linking) ו/או הפניות לאתר מאתרים אחרים. כמו כן, חל איסור להפנות לכל קישור לחומר שפרסומו נאסר לפי תנאי שימוש אלה;
   • לא לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של האתר או כל חלק מהם, ולא לעשות כל פעולה באתר או בחלק ממנו באופן שיגרום או עשוי לגרום לאתר ובעליו לנזקים.

    

   ביצוע רכישה באמצעות האתר:

   1. לצורך ביצוע הרכישה, לאחר מסירת פרטיו האישיים כמפורט בסעיף 7 לעיל, יידרש המשתמש לאשר את ביצוע הזמנתו (להלן: "ההזמנה").
   2. התשלום בגין הרכישה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי (ישראלי בלבד) או חשבון  Paypal בלבד (לא יתאפשר תשלום באמצעי תשלום אחר כגון: שיק, מזומן, זיכוי, תו שי 'וכד'
   3. עם סיום הליך המכירה ישלח לדואר האלקטרוני של המזמין מסמך המכיל את פרטי העסקה כנדרש על פי חוק (להלן:"מסמך פרטי העסקה" ).
   4. לאחר ביצוע ההזמנה יבדקו פרטי כרטיס האשראי באמצעותו בוצע התשלום אל מול חברת האשראי המתאימה ועם קבלת אישורה של חברת האשראי, תישלח אל המשתמש הודעת דוא"ל, בהתאם לפרטי ההתקשרות שמסר בעת רישום לאתר, בדבר אישור ביצוע הרכישה.
   5. בהתאמה, בתשלום באמצעות חשבון Paypalיתבקש המשתמש להזין את פרטי חשבונו הקיים באתר Paypal, או לחלופין, יוכל לבחור לפתוח חשבון במקרה של תשלום באמצעות חשבון Paypal, תאושר הרכישה רק לאחר קבלת אישור Paypal. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Paypal.
   6. יובהר ויודגש כי ביצוע ההזמנה בפועל על ידי konjo hair יעשה רק לאחר שיתקבל אישור חברת האשראי בדבר ביצוע החיוב, זאת בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית.
   7. במידה והרכישה לא תאושר על ידי חברת האשראי, זאת מכל סיבה שהיא, כי אז תוצג למשתמש הודעה באתר. במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה.
   8. מרגע ביצוע ההזמנה באתר ואילך תהיה רשאית  konjo hair לשלוח אל המשתמש הודעות עדכון באמצעות דוא"ל ו/או מסרונים, בדבר סטטוס ביצוע ההזמנה.  מובהרכי ייתכנו אי דיוקים בהודעות העדכון ולכן רק רישומיה הממוחשבים של konjo hair יהוו ראיה מחייבת באשר למועדי ביצוע שלבי ההזמנה השונים.
   9. Konjo hair אינה מתחייבת להחזיק בכל עת מלאי של כל הדגמים ו/או מוצרי האתר שתמונותיהם מופיעות באתר, במקרה שלאחר הזמנת מוצר באתר על ידי המשתמש, יתברר כי המוצר הוסר מרשימה המוצעת באתר כי אז תוכל konjo hair   לפי שיקול דעתה, להודיע על כך למשתמש ולהציע לו מוצר חלופי או לחלופין, לבטל את הזמנת המוצר ולזכות את הלקוח בעלות המוצר המבוטל כפי שחושבה בהזמנה.
   10. מבלי לגרוע מאילו מהוראות תקנון זה, מובהר כי בתקופות בהן ייערכו מבצעים שונים באתר תהא konjo hair רשאית להורות בדבר שינויים שונים באתר ו/או במגוון המוצרים המוצעים ללקוחות האתר ו/או המחיר הנקוב עבורם.
   11. כל מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר נקובים בש"ח (שקלים חדשים). המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין.
   12. Konjo hair  משתדלת להקפיד ולעדכן את מחירי המוצרים באתר בזמן אמת(להלן: "המחירים"). עם זאת, לאור עדכון המחירים מעת לעת עלולים להיווצר פערים בין המחיר בעת צירוף המוצר לעגלת הקניה לבין עת השלמת הליך ההזמנה.  אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים.  למען הסר ספק, konjo hair לא תישא באחריות כלשהי הנובעת ו/או קשורה לפערי המחירים כאמור. מובהר כי konjo hair רשאית לעדכן ולשנות את המחירים מעת לעת וללא הודעה מוקדמת והמחיר המחייב יהיה המחיר שנמסר למשתמש בעת השלמת הליך ההזמנה.
   13. לא ינתנו כפל הנחות/הטבות על שירותים ו/או מוצרים הנמכרים באתר אלא אם יצוין אחרת.
   14. במקרה של מבצעים מיוחדים ופרסום "תקנון מבצע" יחולו על המבצע הוראות "תקנון המבצע". התקנון יפורסם באתר.
   15. התכנים המצויים באתר מוצגים כמות שהם (AS IS), ללא כל התחייבות, מצג או אחריות מכל סוג שהוא. אין בהצגתם והצעתם באתר משום מצג או התחייבות של האתר ו/או מי מטעם בדבר התאמתם לצרכי המשתמש, למטרה מסוימת, לעדכניות התכנים ו/או לנכונותם ו/או להיעדר הפרה של זכויות יוצרים, והאתר אינו אחראי לדיוק, מהימנות, שלמות הנתונים, היעדר שגיאות בתכנים באתר, השפעתם על המחשבים שמשמשים את הגולשים, או כי הגישה לאתר או פעילותו תהיה רציפה, זמינה או נקייה מתקלות ולא תופרע. האתר אינו נושא באחריות כלשהיא לתכנים (לרבות תוצאות ישירות ועקיפות שיגרמו למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה מהשימוש בהם או לאי יכולת השימוש בהם). התמונות המוצגות באתר משמשות לצורך המחשה בלבד ואינן מחייבות.

   אספקת המוצרים

   1. Konjo hairתספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר אל כתובת הדואר שיציין המשתמש בעת הזמנתו.
   2. Konjo hair תפעל על מנת לספק את המוצרים שהוזמנו על פי התנאים הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה. במועד עדכון תקנון זה זמן אספקת המוצרים מרגע הזמנתם באתר הינו בתוך 7 ימי עסקים ( בזמן הקורונה עד 10 ימי עסקים ) עם שליח עד הבית. מובהר כי מועד אספקת המוצרים המצוין באתר מתייחס לימי עסקים . (בספירת הימים לא יספרו ימי שבת וחג)וכן, כי המועד לתחילת ספירת זמן האספקה יהא במועד קבלת אישור חברת האשראי לעסקה. לתשומת לב המשתמש, הזמנה שבוצעה באתר שלא ביום עסקים או ביום עסקים כאמור, לאחר השעה 15:00, תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העסקים שלמחרת. למען הסדר הטוב לא תתאפשר אספקת השירותים ו/או המוצרים בימי שבת וחג.
   3. מובהר כי התחייבות konjo hair לאספקת המוצרים הינה בכפוף להשלמת ביצוע התשלום על ידי המשתמש ואישורו על ידי חברת האשראי וכן בכפוף לזמינות המוצרים באתר.
   4. Konjo hair לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטי התקשרות שגויים ו/או לא מדויקים/מלאים שמסר המשתמש וכן, לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות השבתות, נזקי טבע, נפילת האתר וכיוצ"ב.
   5. במקרה של איחור או עיכוב באספקה צפויים מראש, konjo hair תנקוט במירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד ההזמנה.

    

    

   ביטול עסקה:

   1. המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות מכוחו או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי בלבד, הכל כמפורט להלן;
    • ביטול העסקה ייעשה תוך 7 ימים מיום קבלת המוצר .
    • הודעת ביטול ניתן למסור אל מחלקת שירות הלקוחות של konjo hair בטלפון 0506803210  ו/או במייל  info@konjo-hair.com.
    • בהודעת הביטול יש לציין את שם ומספר הטלפון והזהות של המשתמש ומספר ההזמנה (ו/או פרטי זיהוי נוספים שידרשו לשם זיהוי העסקה וזהות מבטל העסקה ובציון סיבת הביטול והתחייבות שלא לעשות כל שימוש במוצר שסופקו ללקוח במסגרת העסקה.
    • החזרת הפריט לידי konjo hair תבוצע באמצעות הדואר /חברת שילוח לכתובת  שתסופק ללקוח.
    • אתה תהיה האחראי לתשלום עבור דמי המשלוח שלך להחזרת הפריט. דמי משלוח אינם ניתנים להחזר.

        

   ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע או בשל הפרה של החוזה על ידי konjo hair;

   1. על הלקוח לבדוק את התאמת המוצר טרם ביצוע ההזמנה באתר, במידה והמוצר התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, תהיה  konjo hair רשאית לערוך התאמות ושינויים אפשריים כדי להתאימה לצרכי הלקוח ובמידה והדבר לא יתאפשר יהא רשאי הלקוח  לבטל את העסקה בתוך 7 יום מיום קבלת המוצר לידיו ומסירת התחייבות שלא לעשות כל שימוש במוצרים שסופקו ללקוח במסגרת העסקה.'  ובמידה ובוצע שימוש במוצר כאמור לkonjo hair   תעמוד הזכות לתבוע את הלקוח בשל שימוש מוצריה בסכום מלא.

   על מנת לקבל החזר כספי מלא, מתחייב הלקוח להציג ראייה (תמונה מאותו יום קבלת המוצר)  שהמוצר פגום/לא נעשה במוצר שימוש ושהמוצר באריזתו המקורית. לא יינתן החזר כספי על מוצר שאריזתו נפתחה/ נעשה בה שימוש

    

   1. החזר כספי במקרה של ביטול עסקה באשראי או באמצעות Paypal יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 30 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה.
   2. בכל מקרה, konjo hair תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה ובהתאם לדין,  לגבות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם (ולמעט במקרה של ביטול העסקה עקב פגם או אי התאמה).

   ביטול העסקה על ידי konjo hair;

   1. Konjo hair תהא רשאית לבטל עסקה כולה או חלקה בנסיבות להלן:
    • במקרה ונפלה באתר טעות, בין אם במחיר המוצר המוצג באתר ובין אם בתיאור המוצר כפי שהוצג באתר ישנו שוני ;
    • מקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;
    • אם התברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית ו/או שאיננה בהתאם להוראות תקנון זה של המשתמש ו/או מי מטעמו;
    • אי זמינות הלקוח ו/או פרטי התקשרות שגויים/חלקיים/לא עדכניים.
    • הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין הלקוח בעת ביצוע העסקה או בעת ההרשמה לאתר. במקרה זה, תבוטל העסקה konjo hair תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם.
    • למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי  konjo hair בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

    

    

    

   מדיניות החזרות :

   1. אנו ב-  Konjo hair מתייחסים לעניין ההיגיינה ברצינות. האריזה שלנו אטומה ללא מגע אדם .
    מוצר שנעשה בו שימוש והוחזר לא יקבל החזר כספי, הכול מתוך שמירה קפדנית על בריאות לקוחותינו.
    המדיניות שלנו נמשכת 7 ימים. אם עברו 7 ימים מאז קבלת תוספות שיער או פריט אחר מהאתר , למרבה הצער, אנו לא מציעים החזר כספי או החלפה.
     כדי להיות זכאי להחזר, על הפריט שלך להיות לא בשימוש, ולהיות ובאותו מצב שקיבלת אותו. זה חייב להיות גם באריזה המקורית. להשלמת ההחזר הכספי, אנו דורשים קבלה או הוכחת רכישה.
     
    נא לא לשלוח את המוצר/ תוספות השיער למשרדים שלנו, אנחנו נספק לכם כתובת להחזרת הפריט.
    לאחר קבלת ההחזר והביקורת שלך, נשלח לך דוא"ל כדי להודיע לך שקיבלנו את הפריט שהוחזר. אנו נודיע לך גם על האישור או הדחייה של החזרתך.
    אם יאושר, ההחזר הכספי שלך יעובד, וזיכוי יוחל באופן אוטומטי על כרטיס האשראי שלך או על אמצעי התשלום המקורי שלך, בתוך 30 ימים.
     
    החזרים מאוחרים או חסרים:
    אם טרם קיבלת החזר, בדוק תחילה את חשבון הבנק שלך.
    לאחר מכן פנה לחברת כרטיסי האשראי שלך, ייתכן שיחלוף זמן מה עד שההחזר שלך יוכרז רשמית.
    ראשית פנה לבנק שלך. לרוב יש זמן עיבוד לפני הופעת ההחזר בבנק.
    אם עשית את כל זה ועדיין לא קיבלת את ההחזר שלך, אנא צור איתנו קשר בכתובת
    info@konjo-hair.com.
    החלפת מוצרים:
    אנו מחליפים פריטים רק אם הם פגומים. אם ברצונך להחליף את המוצר הנרכש באותו פריט, שלח לנו דוא"ל לכתובת info@konjo-hair.com עם סרטון מצורף מאותו יום של פתיחת/ קבלת החבילה  .

    

   1. האתר אינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בקישוריות ו/או ההפניות או מהסתמכות עליהם ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים, לרבות כל נזק ישיר או עקיף שייגרם לך או לרכושך. ההחלטה לגשת לאתר צד ג' כלשהו המקושר לאתר היא באחריותך בלבד. כאשר המשתמש עובר לקישורים עליך לעיין בתנאי השימוש וביתר התנאים וההנחיות באתר המקושר ולנהוג על פי הכתוב בהם.

   הגנה על הפרטיות ומאגרי מידע

   1. Konjo hair מטעמה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישיים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של konjo hair אשר אחת ממטרותיו היא דיוור ישיר. להסרה ממאגר המידע, יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות של konjo hairבמייל  info@konjo-hair.com או במנגנון unsubscribe שיופיע בדיוור האלקטרוני למשתמש.
   2. מובהר כי על מנת להגן על סודיות המידע פועלת  konjo hair באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL- Secure Socket Layer)  המשמש להצפנת נתונים מרגע הקלדתם על ידי הלקוח ועד להעברתם למערכת אתר   ויודגש; פרטיכרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים במערכות konjo hair  מאחר ו- konjo hair נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של konjo hair להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן,  אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי konjo hair ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי konjo hair. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, konjo hair לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוחותיה או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
   3. לתשומת לב המשתמש:  במעמדהרכישה הראשונה באתר יתבקש המשתמש לבחור במקום המיועד לכך האם הינו מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת מידע תכני באמצעות הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעותS). אם המשתמש אינו מעוניין לקבל מידע תכני ו/או הודעות על מבצעים והנחות konjo hair ,  הואיוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן יוכל להסיר בכל עת את פרטיו מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר לרבות במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון (הודעות S.M.S) שיקבל מ konjo hair .
   4. השימוש במידע נעשה על פי דין ונועד לצרכי ניהול ותפעול האתר ומתן השירותים ללקוחות ובכלל זה: שיפור חווית המשתמש, שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר, שינוי וביטול שירותים ותכנים קיימים, התאמת תכנים ושירותים ללקוחות וטעמם, למטרות שיווק ו/או פרסום ו/או קידום מכירות ו/או מכירות, למטרת פניה לנרשמת בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר של חומר שיווקי ופרסומי ו/או אחר בכל אמצעי תקשורת(לרבות ב-SMSודוא"ל), לרבות באמצעות טכנולוגיית "עוגיה" (Cookies) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי ו/או לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכד'. מובהר כי המידע עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים, פרט למספר כרטיס האשראי, ככל שהדבר יידרש לצורך מתן השירותים ו/או תפעול האתר ו/או מועדון הלקוחות ו/או לניהולו התקין של האתר (כגון על ידי העברת מידע לעובדי האתר ו/או לספקי האתר), והכל בהתאם להוראות התקנון ולכל דין.
   5. Konjo hairתוכל למסור פרטים כאמור גם לצרכים אחרים ככל שתידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או לפי דין ו/או על פי בקשה מגורם משפטי מוסמך ו/או לצורך סיוע לרשויות אכיפה ממשלתיות ו/או לצורך הגנה על ביטחון ושימוש הלקוחות באתר ו/או אם תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר וככל שהמידע יועבר לאותו גוף שיקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות בחברה ו/או אם תעלה טענה ו/או יתעורר חשד אצל האתר כי הנרשמת לאתר ביצעה מעשה ו/או מחדל הפוגע ו/או עלול לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים ו/או חשד כי המשתמשת ביצעה שימוש שיש בו משום לאפשר, לסייע ו/או לעודד ביצועו של מעשה בלתי חוקי ו/או חשוד כמעשה בלתי חוקי ו/או שימוש שיש בו משום הפרת תנאי מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם האתר.
   6. רישום הפרטים באתר ו/או השימוש באתר מהווה הסכמה של הנרשם לכך שמידע אודות פרטיו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטיו יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של האתר ו/או מי מטעמו, וכי ייעשה במידע זה שימוש כדין.  משתמשרשאי לדרוש מהאתר בכתב, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.  המשתמשמוסר את פרטיו מרצונו החופשי. ידוע לו כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע אודותיו. האחריות בגין נכונות הפרטים ועדכונם הינה על המשתמש בלבד.

    

    

   כללי:

   סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב. הדין שיחול על הסכם זה יהיה הדין הישראלי בלבד.

   1. על תנאי שימוש אלה (לרבות מדיניות הפרטיות) ועל האתר, לרבות כל שימוש ייעשה בו, יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם, ללא הפנייה או שימוש בכללי ברירת הדין שלה. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בתנאי השימוש ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו. האתר מנהל את האתר ממשרדיו בישראל. היה והמשתמש ייגש אל האתר מחוץ לגבולות ישראל, המשתמש עושה זאת באחריותו, ויישא באחריות למלא אחר החוקים המקומיים החלים.

    

    

   טופס פניה